مسیر صلح از خودشناسی میگذرد

🍀🍀 مسیر صلح از خودشناسی میگذرد

🌸🌸جان؟ چی گفتی دقیقا؟

🍀🍀میگم اگر قصدت اینه که با بقیه عالم در صلح باشی و بتونی بهشون محبت کنی و اونها رو ببخشی؛ اول باید خودت رو خوب بشناسی

🌸🌸چه ربطی داره؟

🍀🍀خودشناسی بهت کمک میکنه خودت رو دوست داشته باشی و گاهی یه خودخواه عاقل بشی و این قدم موثری هست برای رسید به صلح

🌸🌸من اصلا با حرفت موافق نیستم. یه مادری که باید از جونش مایه بگذاره برای پرورش جنینش، اگر میخواست خودش رو دوست داشته باشه که هیچ کدوم از این کارها رو نمیکرد.

🌸🌸یا پدری که از خواب و خوراک و استراحت خودش میگذره برای رفاه و آرامش و شادی خانواده ش اگر قرار بود یه خودخواه “به قول تو” عاقل باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد.

🌸🌸 داری چرت میگی جونم

🍀🍀 من اگر به عنوان یه عضو از اجتماع، به عنوان یه دوست، یه همسر، یه والد، یه فرد شاغل یا …… وقتی خودم، نیازهام، خواسته هام، ترسهام را بشناسم ؛ بدونم چی باعث انگیزه بخشیدن بهم میشه و چی ممکنه دلسردم کنه، چی رو دوست دارم و چی آزارم میده

🍀🍀 بهتر میتونم از خودم مراقبت کنم.

🌸🌸 همچنان داری چرت میگی، مراقبت از خود چه ربطب به صلح داره. کی بهت گفته با گارد گرفتن میتونی به صلح برسی؟

🍀🍀 من وقتی خودم را خوب بشناسم، دیگه روی صندلی قربانی نمیشینم و تمام مدت از جفای روزگار و زمین و زمان شکایت نمیکنم

🍀🍀 اگر تصمیم بگیرم که به کسی کمک کنم جوانبش را میسنجم و وقتی متوجه بشم که این کار ممکنه باعث ناراحتیم بشه به عنوان یه خودخواه عاقل

🍀✔ یا انجامش نمیدم

🍀✔ یا شرایطی را برای خودم بوجود میارم که بتونم حالم رو خوب کنم

🍀🍀اینطوری هم تونستم به بقیه کمک کنم و هم مراقب خودم باشم

🍀🍀 هم حال اونها خوبه و هم حال من و به نظرم این راه به صلح ختم میشه